Персеј (179-168)

Персеј — бил последниот крал на Македонија од Антигонидската империја и последен наследник на Македонската Империја. Филип V наредил да се погуби неговиот проримски настроен син…

Филип V (221-179)

Филип V — крал на Македонија од династијата на Антигонидите. Син е на Деметриј II. Роден е околу 238 г. п.н.е. и имал едвај 9…

Деметриј II ( 239-229 )

Деметриј II, син на Антигон II Гоната, владеел како крал на Македонија од 239 до 229 п.н.е. Ѝ припаѓал на династијата Антигониди. Уште додека татко му бил жив,…

Состен ( 279-277 )

Состен ( 279-277 )  бил крал на Македонија и генерал од династијата Антипатриди. Владеел како крал од 279 п.н.е. – 277 п.н.е. За време на владеењето на Лизимах бил гувернер на Мала…

Антипатар II

Антипатар II бил син на Касандар. Владеел како крал на Македонија од 297 п.н.е. со 294 п.н.е. заедно со неговиот брат Александар V. Подоцна тој го истерал брата си…

Мелеагар 279 п.н.е

Мелегар, брат на Птоломеј Керавн, а син на Птоломеј I Сотер, бил крал на Македонија. Дошол на власт во 279 п.н.е., но владеел само два месеца…

Птоломеј II Керавн 281-279

Птоломеј II Кераун (281-279.) бил крал на Македонија од 281 п.н.е. до 279 п.н.е. Бил најстариот син на Птоломеј I Сотер (фараон на Египет) и неговата трета жена Евридика (ќерка на Антипатар).…

Херакле (принц 327–309 )

Херакле ( 327–309 ) — син на македонскиот цар Александар III Македонски од неговата љубовница Барсина. Мајката на Херакле, Барсина, потекнува од познат персиски род,…

Пир Епирски (318 п.н.е. – 272 п.н.е.)

Пир Епирски (318 п.н.е. – 272 п.н.е.) — еден од најуспешните војсководци од македонскиот период на историјата. Бил крал на Молосијците (од  297 п.н.е.), Епир (306 п.н.е. – 301…

Лизимах (360 – 281)

Лизимах (360 – 281 ) — македонски офицер и „наследник“ (дијадох) на Александар Македонски, подоцна и крал (306 п.н.е.) на Тракија и Мала Азија. Роден е во 362/361 п.н.е.,…