Скопскиот револуционерен округ

Скопскиот конгрес на Скопскиот револуционерен округ ги разгледал главните прашања кои во целина се однесувале на Македонската револуционерна организација. Овој Конгрес е еден од низата окружни конгреси, а на него се потврдил појавениот сепаратизам на Скопскиот револуционерен округ.

Конгресот започнал со работа на 2 јануари 1905 година и траел една недела.

Тој се одржал во Осоговските Планини над село Кнежево, Кратовско.

На овој Конгрес присуствувале 20 делегати од Скопскиот округ, а меѓу нив се нашле Крсто Б’лгаријата, Ефрем Чучков, Атанас Бабата и Тодор Александров.

Меѓу другото како главно прашање во работата на овој Конгрес се наметнало идното уредување на Организацијата. Разгледувањето на оваа прашање започнало со проектот-правилник на Пере Тошев наречен Образец I од Прилепскиот конгрес. Меѓутоа таквиот проект на Тошев претрпел измени од страна на самиот Конгрес особено во поглед Централниот комитет и Задграничното претставништво.

Таквиот преработен проект-правилник, Конгресот решил да стапи во сила веднаш во Скопскиот револуционерен округ за да се зачува единството во работата на Округот , меѓутоа правилникот бил ревидиран и ставен во сила без да биде потврден од еден општ конгрес на Организацијата и тоа претставува израз на сепаратизам од страна на Скопскиот револуционерен округ.

Меѓутоа конфузијата се зголемила откако Конгресот ги прифатил и принципите на Христо Матов (Брут) – Основите на Внатрешната револуционерна организација и Директивата за идна дејност од софиските советувања за притоа дополнувајќи дека Организацијата ќе ги гони сите Срби кој нема да се придружуваат кон нејзините статути.

Конгресот прифатил решенија кој меѓусебе си противречеле и затоа самиот Христо Матов, чии решенија биле прифатени и преовладувале на овој Конгрес, обвинил за кршење на единството во Организацијата.

Делегати на Скопскиот окружен конгрес на #ВМОРО, јануари 1905 г., Кнежево.
Прв ред: Дончо Штипјанчето, Мише Развигоров, Даме Груев, Ефрем Чучков, Атанас Бабата. Втор ред: Славчо Абазов (трети), Марко Секулички (четврти).

РешенијаСогласно реведираниот правилник било избрано ново окружно раководство во кое влегле:
•    Крсто Б’лгаријата – претседател
•    Ефрем Чучков – секретар
•    Атанас Бабата – легален член
•    Тројца нелегални дејци чии имиња не се наведувале


Конгресот исто така го избрал Даме Груев за претседател на Скопскиот револуционерен округ, а доколку тој не ја прифател таа должност, да ја извршува Б’лгаријата.

Конгресот го избрал Иван Гарванов за задграничен преставник на Скопскиот округ. Додека траела работата на Конгресот, Даме Груев се наоѓал во Софија и тој го прифатил изборот за претседател на овој Округ и истовремено го препорачал Иван Гарванов за задграничен преставник и на Солунскиот и на Битолскиот округ, а набргу потоа Даме Груев се нашол на територијата на Скопскиот округ.

На овој конгрес биле разгледани низа на прашања кој ја засегале Македонската револуционерна организација и бил направен обид за нивно решавање. Меѓутоа со донесените решенија само се засилиле недоразбирањата меѓу македонските дејци. Самиот Скопски округ со овој Конгрес манифестирал сепратаизам видлив преку преседантот при избор на Иван Гарванов за задграничен преставник на Округот.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *