Connect with us

Вести

Северна Македонија умерено подготвена во областа на енергетската политика, нотира ЕК

Published

on

Северна Македонија е умерено подготвена во областа на енергетската политика. Постигнат е ограничен напредок, особено со усвојувањето на Националниот план за енергија и клима и инвестициите во соларни електрани, но треба да ја забрза својата транзиција кон обновливи извори и значително да ја намали зависноста од гас, се констатира во Извештајот на Европската комисија (ЕК) за напредокот на земјава.

Во наредната година се препорачува дека треба да заврши раздвојувањето (сертификацијата) на системот за пренос на гас и да се зголеми бројот на вработени и техничкиот/инженерскиот капацитет во Секторот за енергетика во Министерството за економија и во Агенцијата за енергетика.

-Потребите за енергетска диверзификација стануваат итни, додека мерките за подобрување на енергетската ефикасност заостануваат. Економијата се карактеризира со висок енергетски интензитет со ниска ефикасност во производството и потрошувачката на енергија. Производството на електрична енергија е многу зависно од јагленот, а со намалувањето на домашните резерви на јаглен, од увозот. Владата планира да го зголеми уделот на обновливите извори на енергија на 35-45 отсто од потрошувачката на енергија до 2040 година, се вели во Извештајот од ЕК.

За вкупното распределено количество во 2021 година се посочува дека изнесуваше околу 426 милиони кубни метри или за 26,13 отсто повеќе во споредба со 2020 година.

Advertisement
Радио KISS FM – Македонска Радио Мрежа

-Гасот сочинува околу 11 отсто од производството на електрична енергија, а 100 проценти од гасот во земјата се увезува од Русија преку едно поврзување. Поврзувањето со регионалните гасоводи напредува бавно. Работите на гасната интерконекција со Грција сè уште не се започнати. Овој проект ќе поддржи диверзификација на изворите на природен гас и ќе го олесни пристапот до транзитните цевководи, се вели во Извештајот од ЕК.

Понатамошното подобрување на енергетската ефикасност, вклучително и во станбените и јавните згради, како што се нагласува, е важно за да се намали зависноста на економијата од увоз на енергија и да се овозможи намалување на фискалните субвенции за енергија.

-Сепак, делумно поради ограничениот технички капацитет, Владата не напредуваше со усвојувањето на потребните подзаконски акти за спроведување на Законот за енергетска ефикасност од 2020 година. Исто така, останува да се усвои правната и регулаторната рамка за формирање на Фондот за енергетска ефикасност. Владата обезбедува низа финансиски иницијативи за поддршка на приватниот сектор во неговите напори за зазеленување, вклучувајќи го неодамна усвоениот План за забрзан раст (2022-2026), кој предвидува два фонда за финансирање проекти за зелена економија, се констатира во Извештајот од ЕК.

Се препорачува земјава да го усвои и спроведе законодавството за спроведување на енергетска ефикасност, да ги искористи придобивките од гаранциите за потекло на Енергетската заедница и да потпише директен договор со давателот на услугата за користење на националниот електронски регистар за издавање, поништување и трговија на гаранции за потекло, во согласност со стандардите на ЕУ.

-Што се однесува до безбедноста на снабдувањето, неопходно е да се да се процени количината на јаглен потребна за да се обезбеди добро функционирање на термоелектраната Битола, вклучително и инвестиции во нови ресурси. Државната компанија за производство на електрична енергија ЕСМ треба да го подобри работењето и одржувањето на капацитетите за производство на електрична енергија, се вели во Извештајот од ЕК.

Advertisement
Радио KISS FM – Македонска Радио Мрежа

Се нагласува дека веќе е усвон Закон за задолжителни нафтени резерви и е формирана Агенција за задолжителни нафтени резерви, како и планови за ослободување на залихите во случај на вонредна состојба.

-Залихите на нафта одговараат на 54 дена просечна дневна потрошувачка. Во тек е изградбата на нов 400 киловолтен интерконектор со Албанија. Капацитетите за интерконекција на границата со Грција и Косово билатерално се распределуваат преку централната аукциска канцеларија во Југоисточна Европа и други. Имплементацијата на патоказот за спојување со Бугарија чека на воспоставување пазар за ден однапред во земјата, се посочува во Извештајот на ЕК.

Се потенцира дека операторите на преносните системи на Северна Македонија и Грција потпишаа договор за соработка за поврзувањето со гасни интерконекции во септември 2021 година.

-Имаше одложувања во формирањето и сертификацијата на независни оператори за пренос на гас, како предуслов за интерконекција со Грција и диверзификација на изворите на енергија. Земјата усвои петгодишна програма за имплементација на Стратегијата за развој на енергијата и интегриран Национален план за енергија и клима во мај 2022 година. Со оглед на енергетската криза, за Владата станува уште поважно да го зголеми својот административен капацитет во справувањето со енергетската политика, стратешкото планирање и спроведувањето на активностите во соодветните институции, се вели во извештајот и се додава дека националното рамковно законодавство на внатрешниот пазар на енергија е во согласност со третиот енергетски пакет на ЕУ за гас и електрична енергија.

Пазарите на електрична енергија и гас, како што се посочува, се отворени за конкуренција.

Advertisement
Радио KISS FM – Македонска Радио Мрежа

-Има напредок во усвојувањето на соодветното законодавство за спроведување. Операторите на мрежата за пренос и дистрибуција на електрична енергија се раздвоени во согласност со законодавството на ЕУ. Како и минатата година, операторот на системот за пренос на гас сè уште не е раздвоен согласно третиот енергетски пакет. Исто така, регулативата за интегритет и транспарентност на пазарот на енергија на големо (REMIT) сè уште не е достигната. Пристапот на трети лица до инфраструктурата за природен гас е во согласност со законодавството на ЕУ, но транспарентноста треба да се подобри. Работите за изградба на гасоводот меѓу Неготино-Битола и Скопје-Тетово-Гостивар напредуваат, се вели во Извештајот од ЕК.

Цените на бензинот, се додава, на големо се целосно дерегулирани, но пазарот останува неликвиден без виртуелна трговска точка.

-Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) е функционална и продолжи да демонстрира регулаторна независност. Комисијата за заштита на конкуренцијата не спроведе истрага во енергетскиот сектор, се нагласува во Извештајот и се посочува дека во областа на јаглеводородите, законот за минерални ресурси останува да се усогласи со директивата за лиценцирање на јаглеводороди.

Изменетиот национален акциски план за обновлива енергија, се истакнува дека е во согласност со ревидираната обврзувачка цел од 23 отсто од енергијата да доаѓа од обновливи извори на енергија до 2020 година и 24 отсто до 2025 година.

-Во 2020 година, земјата постигна само 19,3 отсто учество. Законот за енергија е умерено усогласен со директивата за обновливи извори на енергија. Инвестициите во хидроенергијата треба да бидат во согласност со релевантното законодавство за животна средина. Треба да се промовира оптимизирање на услугите за балансирање и инвестиции во пренос на енергија и складирање енергија за да се подобри интеграцијата на обновливите извори на енергија во мрежата. Ограничувањето на капацитетот по тип на технологија за обновлива енергија треба да се отстрани за да се овозможи постигнување на целите за обновлива енергија до 2025 година, се посочува во Извештајот од ЕК.

Advertisement
Радио KISS FM – Македонска Радио Мрежа

Сè уште, како што се вели, не постои електронски систем за издавање, пренос и укинување на гаранциите за потекло.

-Потребно е усогласување со законодавството на ЕУ за одржливост на биогоривата. На потрошувачите на електрична енергија им е овозможен правилникот за обновливи извори на енергија, но недостига негова имплементација поради неколку административни пречки. Транзицијата кон чиста енергија бара координација, вклучувајќи механизам за управување, акциски план и механизам за следење за процес на „праведна транзиција“. Овој процес треба да вклучи ублажување на негативните социјални и економски влијанија од планираното затворање на електрани на јаглен во соодветните региони, се посочува во Извештајот од ЕК.

Четвртиот акциски план за енергетска ефикасност, се додава, е усвоен во септември 2021 година.

-Законот за енергетска ефикасност е усогласен со директивите за енергетска ефикасност и енергетски карактеристики на зградите. Сепак, нема промени во однос на недоволната имплементација на сегашната законска регулатива. Донесувањето на законодавството за имплементација, исто така, останува предизвик, поради ограничениот човечки и технички капацитет во Секторот за енергетика на Министерството за економија и Агенцијата за енергетика. Финансиските стимулации за енергетска ефикасност треба да се подобрат, вклучително и со формирање на фонд за енергетска ефикасност. Општините се охрабруваат да преземат чекори за целосно почитување на нивните обврски за развој и спроведување на програми за енергетска ефикасност, се препорачува во Извештајот од ЕК.

За нуклеарна енергија, нуклеарна безбедност и заштита од радијација, се нагласува дека земјава ги има ратификувано релевантните меѓународни конвенции и е полноправна членка на системот за итна размена на радиолошки информации на Европската заедница (ECURIE).

Advertisement
Радио KISS FM – Македонска Радио Мрежа

-Владата усвои национална политика за управување со радиоактивен отпад. Сепак, во земјава сè уште нема долгорочно и безбедно складирање на радиоактивен отпад, се констатира во Извештајот на ЕК.

Енергетската политика на ЕУ опфаќа снабдување со енергија, инфраструктура, внатрешниот пазар на енергија, потрошувачите, обновливи извори на енергија, енергетска ефикасност, нуклеарна енергија и нуклеарна безбедност и заштита од радијација.

Continue Reading
Advertisement Радио KISS FM – Македонска Радио Мрежа

Advertisement
НА ДЕНЕШЕН ДЕН5 hours ago

Преподобен Григориј Декаполит

Занимливости1 day ago

Дедо, како можевте да живеете

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА1 day ago

СЛАВЕ МАКЕДОНСКИ ДО БУГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ЌЕ ЗВУЧЕВТЕ ВАКА: ОНДУР МОНДУР КААЛАМАНДУР АКО

Вести1 day ago

БРАВО! – НАРОДОТ ПОЧНА ДА СЕ САМООРГАНИЗИРА – ДА ИМ ПОМОГНЕМЕ НА ТИЕ ШТО ГО БРАНЕА УСТАВОТ

Вести1 day ago

СО „МЕРЦЕДЕСОТ НА ГРУЕВСКИ“ ШТАЈНМАЕР ДОЈДЕ ВО КАВАДАРЦИ

Вести1 day ago

Муцунски: Младите од ВМРО-ДПМНЕ праќаат порака дека тие се позади принципиелно членство на Македонија во ЕУ

Вести1 day ago

Богата „частовка“: Владата одобри повеќе од 11,5 милиони евра на ЕСМ

Вести1 day ago

Здружение на оштетени штедачи: Колкава е душевната болка на Алберт Муслиу за невратен долг кон Еуростандард банка?

Вести1 day ago

Изминатото деноноќие АД ЕСМ произведе 12.586 MWh електрична енергија

Лајфстајл1 day ago

Соња Тарчуловска одново е на сцената, овој пат со песна од ќерка и Мелани: Замина „Во бело“, се враќа- „Со црвено“ (ВИДЕО)

Вести3 weeks ago

Жител од Загоричани Егејска Македонија со порака до Каракачанов

Uncategorized3 weeks ago

НА ДЕНЕШЕН ДЕН1 week ago

Во 1939 г. во Хрватска излезе „Бели мугри“ од Кочо Рацин, антологија на болките и страдањата на македонскиот народ

Вести6 days ago

Црквата со јасна порака: Историската комисија да ги тргне рацете од Охридската архиепископија

Вести2 weeks ago

Брзата реакција на пожарникарите спречија хаварија

Лајфстајл3 weeks ago

Отворен 75. Филмски фестивал во Кан

Занимливости3 weeks ago

Дали знаете колку чини 1 килограм талиум од рудникот Алшар на светскиот пазар?

Вести6 days ago

Koj е Костадин Костадинов кој среде Скопје порача дека сме Бугари: Има проруска партија и најмногу мрази Македонци, Роми и мигранти

Занимливости2 weeks ago

Вучиќ за СП во Катар: Ќе навивам со сето срце за Србија, како што навивав за Македонија на ЕП

Вести5 days ago

ПРОФ. ЛИМАНИ: Обединета Албанија не е веќе табу ни утопија, лесно со Косово и територии од Македонија, потешко со Србија и со Црна Гора

Историја

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА1 day ago

СЛАВЕ МАКЕДОНСКИ ДО БУГАРСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ЌЕ ЗВУЧЕВТЕ ВАКА: ОНДУР МОНДУР КААЛАМАНДУР АКО

ИЛЈАДА ЗБОРОВИ ВО ОДБРАНА НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА Матица на македонските иселеници ја објави Беседата на Славе Македонски пред Управниот одбор на...

ЛЕГЕНДИ5 days ago

Борис Сарафов (1872 – 1907)

Борис Сарафов (12 јули 1872 – 28 ноември 1907) бил македонски револуционер, раководител и војвода. Бил водач на Врховниот Македонски...

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА2 weeks ago

Иконописецот Гаврил се потпишал Македонец во 1897-ма кога Тито што ги „измислил“ Македонците имал само 5 години

Македонците од Пиринска Македонија објавуваат сведоштво од црквата Св. Архангел Михаил во Берово, каде иконописецот во 1897 година се потпишал...

ЛЕГЕНДИ1 month ago

Димитар Богоевски – Мите (1919 -1942)

Димитар Богоевски – Мите (31. X. 1919 – 12. IX. 1942) е Македонски поет и револуционер, народен херој. Познат како...

ЛЕГЕНДИ1 month ago

Димитрија Чуповски (1878 – 1940)

Димитрија Чуповски (Папрадиште, Велешко, 8. XI 1878 – Ленинград, СССР, 29. Х 1940) – е македонски деец, еден  најистакнатите афирматори...

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА1 month ago

23.октомври 1893 – Во Солун е основана Внатрешната Македонско-Одринска Револуционерна Организација (ВМОРО)

Ввна точка на дејноста на ВМОРО е организирањето на Илинденското востание во 1903 година во Македонија и на Преображенското востание...

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА2 months ago

Јосип Броз Тито на 11 Октомври во Скопје

Денес е 11 Октомври Денот на востанието на македонскиот народ во 1941 годин против фашистичкиот окупатор во Македонија и со тоа...

ЛЕГЕНДИ2 months ago

Ламбо Василев

Ламбо Василев (1876 – ?) е македонски револуционер, член на Македонската револуционерна организација. По професија бил столар. Во 1902 година...

ЛЕГЕНДИ2 months ago

Димитар Мирчев (1865 – 1938)

Димитар Мирчев (23. X 1865 – 13. VI 1938) е македонски деец и револуционер,  член на ЦК на ТМОРО. Познат...

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА2 months ago

Карта од Македонија која се криеше од јавноста

Вистината за Македонија една и единствена , кога немало Грци , Бугари , Срби и Албанци како најстара нација 10.000...