Connect with us

Вести

КУРИР ДОЈДЕ ДО ПРОТОКОЛОТ: ОВА ГО КРИЕ МАКЕДОНСКАТА ВЛАДА ОД ГРАЃАНИТЕ – ПРОЧИТАЈТЕ ГИ ДЕТАЛИТЕ

Published

on

КУРИР дојде дo целосниот текст и сите детали од протоколот кој како ултиматум и се нуди на Македонија. Бидејќи македонската Влада истиот го крие и не го објавува на нашиот мајчин јазик – македонскиот, го пренесуваме како што го добивме – на бугарски јазик. И покрај тоа, македонските граѓани сигурно ќе ги разберат сите овие детали и можеби ќе им стане јасно зошто е голем гневот кај народот кој секој ден протестира. Според извори на КУРИР, овој текст на документ е автентичен, но македонската страна треба да го потврди тоа. За жал, македонските власти одлучија да молчат. КУРИР побара одговори од Владата и МНР за автентичноста на протоколот. Ги чекаме нивните одговори, кои веднаш по добивањето ќе ги споделиме со читателите. П Р О Т О К О Л от Второто заседание на Съвместната Междуправителствена комисия, създадена на основа на член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония, която се проведе в на 2022 година На срещата присъстваха: От страна на Република Северна Македония: …………….. От страна на Република България: …………….. Отчитайки развитието на приятелски отношения между държавите, основани на зачитане на принципите на равноправие и правото на самоопределение на народите, Убедени в необходимостта от укрепване на сигурността, стабилността и сътрудничеството в Югоизточна Европа в дух на споделените евроатлантически ценности, Подчертавайки необходимостта от преодоляване на отворените двустранни въпроси, възстановяване на доверието и стриктно изпълнение без по-нататъшно забавяне на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, подписан през 2017 г., Двете страни направиха преглед на прилагането на този Договор, приеха мерки за подобряване на двустранното сътрудничество и преодоляване на възникналите в изпълнението на Договора въпроси. ДНЕВЕН РЕД:

 1. 1. Преглед на постигнатото в изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за периода от 10 юни 2019 г. до … 2022г. в частта на секторното сътрудничество.
 2. Приемане на Годишния доклад за работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси между Република България и Република Северна Македония.
 3. Приемане на насоки за действия по изпълнение на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за следващ период
 4. Подписване на Протокола от проведеното второ заседание на Съвместната междуправителствената комисия.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: I Група …………. II Група …………. III Група …………. IV Група …………. ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Правителствата на Република Северна Македония и на Република България приемат доклада на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси (наричана по-нататък „Комисията“) за периода 2019 – 2022 г. със следните забележки:

 1. През отчетния период Комисията проведе …./брой/ заседания. Независимо от постигнатия малък напредък по цар Самуил и темата за богомилската ерес, Комисията не прие други препоръки, което се оценява като незадоволително.
 2. Двете страни окуражават Комисията да активизира дейността си и да постигане ясни резултати, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора.

Двете правителства потвърждават своята подкрепа за Комисията, като се ангажират да създават благоприятна среда за нейната работа, да я насърчават да работи за повишаване на ефективността и постигане на конкретни резултати въз основа на строго научен дебат и с цел представяне на факти и събития от общата история, която свързва двете държави и народите им, в образователните системи. В своята работа Комисията стриктно да се придържа към разпоредбите на чл. 8, т. 2 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, а именно „… да допринесе за обективното, основаващо се на автентични и основани на доказателства исторически извори, научно тълкуване на историческите събития“. В съответствие с приложимите разпоредби от Договора от 2017 г., работата на Комисията не може да бъде едностранно прекратявана. Двете страни, в срок до две години, да включат в учебни програми, учебници и релевантните учебни материали, надписи на паметници, табели, информационни материали в музеи и други обекти с образователно и културно значение, както и релевантната информация в електронни информационни масиви с публична собственост, всички вече взаимно договорени резултати от работата на Комисията, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора. Двете страни ще приведат в съответствие с препоръките на Комисията, в срок не по-дълъг от две години след одобряването им от Съвместната комисия по чл. 12, методическите указания, учебниците и други релевантни учебни материали, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора. Оригиналите на съответните исторически извори и литературни текстове да бъдат достъпни, използвани и представяни от съответните образователни институции при тяхното изучаване. Двете правителства ще приведат в съответствие с препоръките на Комисията, в срок не по-дълъг от две години след одобряването им от Съвместната комисия по чл. 12, съдържанието на надписи на паметници, табели, информационни материали в музеи, други обекти с образователно и културно значение, както и релевантната информация в електронни информационни масиви с публична собственост, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора. Всички бъдещи резултати от работата на Комисията ще се публикуват съвместно от двете страни в срок до шест месеца след приемането на договорените текстове от Съвместната Междуправителствена комисия по член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, но ако това не бъде извършено в посочения период, всяка страна ще има правото да ги публикува самостоятелно. ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: В съответствие с взаимния интерес от утвърждаване на добросъседските и партньорски отношения, двете страни се ангажират да работят за изпълнение на следните ангажименти, произтичащи от Договора от 2017 г.: [Правителството на Република България заявява готовност, да даде съгласие за провеждане на Първа междуправителствена конференция на ЕС и Република Северна Македония, при условие, че Първата междуправителствена конференция ще се проведе непосредствено след като Република Северна Македония включи в своята Конституция тези нейни граждани, които живеят на територията на страната и са част от българския народ и ще хармонизира своето приложимо законодателство с направените промени в конституцията. Правителството на Република България поема този ангажимент с разбирането, че двете страни добросъвестно ще прилагат Договора и настоящия Протокол.]

 1. I. Действия, които да бъдат предприети преди първата Междуправителствена конференция на ЕС и Република Северна Македония

[Правителството на Република Северна Македония поема ангажимент, че преди провеждане на Първата междуправителствена конференция ще приключи съответните процедури и ще включи в своята Конституция тези нейни граждани, които живеят на територията на страната и са част от българския народ, и ще хармонизира своето приложимо законодателство, така че то да отразява направените изменения в Конституцията.] Правителството на Република Северна Македония, в съответствие с чл. 11 ал. 5 от Договора, потвърждава ангажимента, че нищо от нейната конституция не може и не трябва да се тълкува, че представлява или някога ще представлява основа за намеса във вътрешните работи на Република България с цел защита на статута и правата на лица, които не са граждани на Република Северна Македония. Правителството на Република Северна Македония да предостави на Република България копия на всички методически указания, учебници, учебни помагала и други релевантни учебни материали в образователната програма на Република Северна Македония в съответствие с чл.12 от Програмата между правителството на Република България и правителството на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката. Говор на омраза Страните потвърждават ангажимента си за предприемане на действия срещу прояви на говор на омраза и определят министерствата на външните работи като институции за контакт за съвместното идентифициране на такива случаи при надписи върху обществени сгради и паметници, текстове в учебници и учебни програми, както и в медийното пространство (включително онлайн и социални медии). Страните ще създадат, без забавяне, съответната процедура и конкретните стъпки за предприемане на бързи и ефективни действия при идентифицирането на такива случаи. Двете страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения. Реабилитация на жертвите на репресии на комунистически режим Правителството на Република Северна Македония, в съответствие с Декларацията на Събранието на Република Северна Македония от 2006 г. за извинение към жертвите от репресиите на режима в периода 1945-1990 г. и в духа на Резолюцията на Европейския парламент от 2009 г. за Европейската съвест и тоталитаризма, да осъди и да се извини за несправедливостите и репресиите, извършвани в миналото, пряко или косвено, от югославския комунистически режим срещу граждани въз основа на тяхното етно-политическо самоопределение, вкл. по отношение на българите. Правителството на Република Северна Македония декларира, че ще създаде необходимата всеобхватна правна рамка за пълно отваряне на архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, включително полиция, цивилно и военно разузнаване и контраразузнаване в периода 1945-1991г. Тази всеобхватна правна рамка ще създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи. България декларира, че вече е обезпечила и ще продължи да обезпечава достъп до архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, с което създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи. Темата за историята При подписването на настоящия Протокол, страните ще публикуват на интернет страниците на двете правителства всички резултати и препоръки от досегашната работа на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси. Резултатите и препоръките се прилагат към настоящия Протокол. В изпълнение на чл. 8 ал.3 от Договора, двете страни договарят общ годишен календар за 2022 г. и 2023 г. за съвместни чествания на общи исторически събития и личност, които вече са били договорени от Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси. При наличие на политическа воля двете страни ще честват и други общи исторически събития и личности. Годишният календар се прилага към настоящия Протокол. [Правителствата на двете страни, на съвместна церемония, ще открият обновени табели на крепостта на Цар Самуил в град Охрид, които ще отразяват препоръките на Комисията.] [Правителството на Република Северна Македония ще подготви и представи примерен урок за 7-ми от образователната програма на Република Северна Македония по темата за Цар Самуил, в съответствие с препоръките на Комисията и в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора. Този примерен урок се прилага към настоящия протоколи в бъдеще ще бъде включен в училищната програма в Република Северна Македония.] Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси ще разработи и изпълнява план за работа, който предвижда провеждане между 8 и 10 заседания годишно.

 1. II. Мерки след провеждане на първа Междуправителствена конференция.

Правителството на Република Северна Македония до началото на учебната година 2023-2024 г. да промени съдържането на учебника по география за 7 клас. Двете страни се съгласиха, при идентифициране на други случаи на неоснователни етнически/териториални претенции в учебници и учебни помагала, те да бъдат изтеглени от образователните им програми и тяхното съдържание да бъде променено. Правителството на Република Северна Македония се ангажира, в периода на преговори за членство в ЕС, последователно да информира Република България за всички промени на съдържанието на всички учебници, учебни помагала и методически указания в образователната програма на Република Северна Македония и да предоставя копия на новите издания. Говор на омраза Двете страни да продължат да обменят чрез дипломатически канали между министерствата на външните работи информация относно прояви на говор на омраза, идентифицирани при надписи и табели на обществени сгради и паметници, текстове в учебници и учебни материали, както и в медийното пространство (включително онлайн и социални медии) на територията на другата страна и да информират в разумен срок за предприетите от съответната страна действия за отстраняване без забавяне на идентифицираните случаи на говор на омраза в публичното пространство. Двете страни да гарантират, че държавното финансиране на нови книги, документални издания и списания, филми и друга художествена продукция, паметници на културата и чествания ще се осъществява в духа на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, като в този контекст всеки субект, финансиран от държавата, ще потвърждава в изрично и обвързващо изявление, че ще следи с необходимото внимание въпроса за недопускане на всички форми на говор на омраза и неспазването на това задължение ще представлява основание за спиране и възстановяване от страна на субекта на отпуснатото държавно финансиране. Двете страни ще предприемат ефикасни мерки за предотвратяване на недобронамерена пропаганда от страна на институции и агенции и ще обезкуражават дейности на частни субекти, насочени към подстрекателство на насилие, омраза или други подобни действия, които биха навредили на техните отношения. Реабилитация на жертвите на репресии на комунистически режим Правителството на Република Северна Македония, в период до една година, да създаде необходимата всеобхватна правна рамка за пълно отваряне на архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, включително полиция, цивилно и военно разузнаване и контраразузнаване в периода 1945-1991 г. Тази всеобхватна правна рамка ще създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи. Правителството на Република България да сподели своя опит в тази област, включително по отношение създаването на специализиран централизиран архив, на основа на приетото от страната през 2006 г. законодателство в областта. България ще продължи да осигурява достъп до архивите на репресивния апарат на бившите служби на държавна сигурност от комунистическия период, с което ще продължи да създава ясни възможности за свободен, неограничен и своевременен достъп, проучване, право на ползване, публикуване и институционално съхранение и опазване на съответните документи. Темата за историята Двете страни да се придържат към одобрените от Съвместната междуправителствена комисия по чл. 12 текстове като основа за организирането, съвместно или индивидуално, на чествания, както и да се придържат към тях в публични речи и изявления относно общи исторически събития и личности, за които въпросните чествания биват организирани. Двете страни да изготвят и представят примерни уроци на основа на препоръките на Комисията, по които Комисията е постигнала съгласие приложени към Протокола от следващото заседание на Съвместната междуправителствена комисия по член 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество и в бъдеще да бъдат включени в съдържанието на съответните учебни програми, учебници и други релевантни учебни материали, надписи върху табели, исторически монументи, паметници и информационни материали в музеи и други обекти с образователно и културно значение, както и в електронни информационни масиви с публична собственост. Двете страни ще насърчат Комисията да завърши прегледа на периода на Средновековието в срок до една година от подписването на настоящия Протокол. На следващото заседание на Съвместната комисия по чл. 12 от Договора, двете страни да одобрят препоръките на Комисията по целия период през периода на Средновековието. В изпълнение на т. 3, ал. 3 от Протокола от първото заседание на Съвместната Междуправителствена комисия от 2019 г., правителствата на двете страни да насърчат Комисията да изготви и да предложи на двете правителства препоръки за съвместно отбелязване на общи исторически събития и личности, в срок до една година от подписването на настоящия Протокол. Двете страни, не по-късно от учебната 2024-2025 г., да променят, където е необходимо, всички учебници по история в учебната програма, така че да отразяват постигнатите до този момент резултати от работата на Комисията, в съответствие с чл. 8 ал. 2 от Договора. Двете страни да продължат да подкрепят и окуражават дейността на Комисията, поемайки ангажимент да продължат да хармонизират релевантните учебници и учебни програми, в съответствие с резултатите от работата на Комисията, утвърдени от двете правителства. Двете страни подкрепят и окуражават Комисията да завърши работа по всички периоди от общата история, която свързва двете държави и народите им, в съответствие с чл. 8 ал.2 от Договора, с цел цялостното имплементиране на тези нейни препоръки в образователните програми преди ратификацията на Договора за присъединяване на Северна Македония към ЕС. Република Северна Македония ще предприеме мерки за осигуряване на ефективен достъп до равни права, защита от дискриминация и опазване на културата и идентичността на българската общност в Република Северна Македония:

 • Постигане на устойчиви резултати в превенцията и реакцията срещу прояви на език на омраза към България и българите в Република Северна Македония в медийното пространство, вкл. в онлайн и социални медии, в Република Северна Македония.
 • Постигане на устойчиви резултати в превенцията, разследването и наказателното преследване при престъпления от омраза, прояви на език на омраза и на дискриминация срещу българите в Република Северна Македония.
 • Предприемане на ефективни мерки за повишаване на осведомеността относно институционалните механизми по правата на човека и повишаване на доверието на българите в Република Северна Македония към тези механизми и национални институции.
 • Постигане на устойчиви резултати за гарантиране на свободното упражняване на правата на българите в Република Северна Македония за свободно изразяване, опазване и развитие на идентичността и специфичните характеристики на тяхната общност, както и за свободно използване на символите на тяхната общност.

Подписан в …………….. на ……………… в два оригинални екземпляра, всеки един на официалните езици на страните – български език, съгласно Конституцията на Република България и македонски език, съгласно Конституцията на Република Северна Македония, като и двата текста имат еднаква сила.

Continue Reading
Advertisement Радио KISS FM – Македонска Радио Мрежа

Вести

Пожар во автомобил во Скопје

Published

on

На 13.08.2022 во 03.29 часот во Полициска станица Ѓорче Петров е пријавено дека на подрачјето на Ѓорче Петров настанал пожар на патничко возило „сузуки“, со скопски регистарски ознаки, сопственост на М.А.(32) од Скопје, велат од МВР. Пожарот е изгаснат од противпожарната единица Скопје и нема повредени лица. Полициски службеници излегле на местото на настанот и се преземаат мерки за расчистување на случајот.

Continue Reading

Вести

Иранец тешко повреден додека работел во Македонија

Published

on

На 12.08.2022 во 16.15 часот во СВР Штип е пријавено дека во Итната медицинска помош Пехчево бил донесен повреден Б.М. од Иран. -Според пријавеното, тој околу 15.30 часот, додека извршувал работни задачи како вработен во фирма, паднал и се здобил со тешка телесна повреда, констатирана во Клиничката болница Штип, информира МВР. Полициски службеници излегле на местото на настанот.

Continue Reading

Вести

ФОТО: Еве каде се движи невремето од Кавадарци, УХМР најавува поројни врнежи

Published

on

Кавадарци вечерва беше погодено од силно невреме со пороен дожд. Од УХМР објавија како се движело нестабилното време кое носи пороен дожд и грмежи. На фотографијата, најстарите грмежи се со зелена боја и се во подрачјето на Кавадарци и Неготино, а најновите се со црвена боја во Свети Николе. Претходно, од УХМР информираа дека до крајот на денот времето ќе биде променливо облачно, на места нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Процесите локално, особено во ноќните часови ќе бидат поинтензивни со пообилен пороен дожд, засилен ветер, електрични празнења и услови за појава на град. Утре ќе биде променливо облачно и свежо, на повеќе места нестабилно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Според УХМР, од понеделник се очекува постепено стабилизирање на времето со брз пораст на дневните температури.

Continue Reading
Advertisement
Вести7 hours ago

Иранец тешко повреден додека работел во Македонија

Вести7 hours ago

Пожар во автомобил во Скопје

Вести7 hours ago

ФОТО: Еве каде се движи невремето од Кавадарци, УХМР најавува поројни врнежи

Вести15 hours ago

Лефков: Кој ќе одговараше ако суспектниот беше позитивен на мајмунски сипаници и ја ширеше заразата, неодговорната власт веднаш да се зафати со носење протоколи

Вести15 hours ago

Приведен крадец од Албанија, фатен на дело во Мала Речица

Вести15 hours ago

Дебарчанец физички ја нападнал својата сопруга, полицијата го приведе

Вести23 hours ago

Судот на барање на Обвинителството му го одзеде пасошот на Жан Митрев

Вести23 hours ago

Мисајловски од Маврово и Ростуше: Време е за промени и нови проекти за сите луѓе, време е сите заедно да создадеме нова иднина

Вести23 hours ago

Приведени 9 лица: Се испотепале во и околу угостителски објект во Гостивар

Вести23 hours ago

Пренџов до Груби: Ниту еден од опозициските пратеници нема да гласа за уставни измени, а ги има од власта кои што исто нема да гласаат!

ХРОНОЛОГИЈА3 weeks ago

ЧЕРЧИЛ ЗА НАШАТА ДРЖАВА: ЦЕЛАТА ИСТОРИЈА НА ЕВРОПА Е ПОВРЗАНА СО МАКЕДОНИЈА, ЗАТОА СИТЕ ЈА НЕГИРААТ

НА ДЕНЕШЕН ДЕН3 weeks ago

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Роден е Александар Македонски – од мајка му добил копнеж за херојска слава, од татко му Филип војничка дарба

Вести3 weeks ago

Перо Камиказа: Татко ми, кој е жив и е од Егејска Македонија, на 95 години ми рече да ви ги поставам следните прашања

НА ДЕНЕШЕН ДЕН3 weeks ago

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Бугарските фашисти во Софија ги стрелаа македонските поети и патриоти Никола Јонков Вапцаров и Антон Попов

Вести4 weeks ago

Арсова го растури Османи – министерот без одговори на забелешките за францускиот договор

Вести3 weeks ago

ГОВОРОТ НА ОМРАЗА НЕ ПОЧНАЛ ОД ВЧЕРА: Македонците ги мразат Бугарите, пишувал британскиот весник Тајмс уште во 1915 година

Вести4 weeks ago

Портпаролка на ЕК одбива да одговори: Дали македонскиот јазик е признаен од институциите на ЕУ?!

Вести4 weeks ago

Димитров со порака до власта: Ние Бугари нема да станеме, ама нема ни во ЕУ да се зачлениме

Вести3 weeks ago

Порака од внуката на Вера Циривири-Трена до власта: Ќе изгубите, вистината не се брише со потписи на предавници!

Вести4 weeks ago

Пратеник од ВМРО-ДПМНЕ со „сочен“ одговор до колега од СДСМ

НА ДЕНЕШЕН ДЕН3 months ago

НА ДЕНЕШЕН ДЕН: Oд предавство во Могила загинаа војводите Цветков и Дедо Андреја со 14 комити во бој со 300 души аскер

Вести3 months ago

КОВАЧКИ: Ковачевски и СДСМ да кажат дали знаеле и дали учествувале на средбите на Талат Џафери со лица кои се ризик за безбедноста

Вести3 months ago

Мицкоски: ВМРО-ДПМНЕ нема да поддржи отворање на Уставот

ХРОНОЛОГИЈА3 months ago

РАЃАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА ЕП 04

НА ДЕНЕШЕН ДЕН4 months ago

Денеска е Велигден

НА ДЕНЕШЕН ДЕН4 months ago

Свети Георгиј Исповедник

ХРОНОЛОГИЈА4 months ago

РАЃАЊЕ НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИЈА ЕП 03

НА ДЕНЕШЕН ДЕН4 months ago

ВОЗБУДЛИВА ПРИКАЗНА ЗА МОШТИТЕ: Ова е вториот гроб на светиот Лазар во Ларнака на Кипар

Лајфстајл4 months ago

Концертен рекорд на Ацо Пејовиќ во СКОПЈЕ: Над 12.000 луѓе наизуст пееле, публиката „во транс“ на песните од Тома!

Вести4 months ago

ЗГРОЗЕН СУМ ОД ОВАА ДРЖАВА И СУДСТВО – се огласи таткото на загинатата Викторија, мајката се гушеше во солзи!

Историја

ЛЕГЕНДИ3 weeks ago

Антон Попов

Антон Попов (с. Игуменец, Петричко, Пиринска Македонија, 23. VII 1915 – Софија, 20. X 1942) – македонски поет, раскажувач, новинар,...

ЛЕГЕНДИ3 weeks ago

Никола Јонков Вапцаров

Никола Јонков Вапцаров (Банско, Пиринскиот дел на Македонија, 24. XI 1909 – Софија, 23. VII 1942) – е македонски поет...

ХРОНОЛОГИЈА3 weeks ago

ЧЕРЧИЛ ЗА НАШАТА ДРЖАВА: ЦЕЛАТА ИСТОРИЈА НА ЕВРОПА Е ПОВРЗАНА СО МАКЕДОНИЈА, ЗАТОА СИТЕ ЈА НЕГИРААТ

Винстон Черчил е еден од поважните политичари на 20 век. Најпознат е по неговата улога во Втората светска војна како премиер...

ЛЕГЕНДИ1 month ago

Петар Самарџиев  (1877 – 1906 )

Петар Самарджиев (1877 – 21.VI 1906 ) е македонски револуционер, Тиквешки војвода на Македонската револуционерна организација. Бил член на тајниот...

МАКЕДОНСКИ КРАЛЕВИ1 month ago

Последниот антички македонски крал Персеј (212-165 п.н.е) ,владеел од 179 до 168 година пред нашата ера. Тој бил син на...

ЛЕГЕНДИ1 month ago

Александар Кошка ( 1873 – 1907 )

Роден е роден 1873 година во влашкото село Гопеш, Битолско. Во Битола се школува во Романската гимназија, а потоа студира...

ЛЕГЕНДИ1 month ago

Александар Китанов – Сандо

Александар (Сандо) Китанов (1881 –23. XII 1906) е македонски учител, револуционер и војвода. Бил активен член на Македонската револуционерна организација...

ЛЕГЕНДИ1 month ago

Александар Евтимов (1874 – 1939)

Александар Евтимов (1874 – Софија, 1939) е македонски револуционер, преспански и прилепски војвода на ТМОРО, учител и публицист. Учествувал во...

ЛЕГЕНДИ1 month ago

Алберт Сониксен (1878 – 1931)

Алберт Сониксен (5. V 1878 – 16. VIII 1931) е американски новинар и публицист, кој ја поддржува македонската револуционерна борба....

ЕНЦИКЛОПЕДИЈА2 months ago

МИСТЕРИЈАТА ТРАЕ: Македонското национално прашање му пресуди на Кочо Рацин!?

Рацин бил смртно ранет, но не починал веднаш, туку неколку часа подоцна. Иако имало доволно време да биде однесен до...

Популарни вести