Конференција за заштита на биодиверзитетот на пасиштата на Шар Планина

Во рамки на проектот „Заштита на биодиверзитетот на пасиштата на Шар Планина“ денеска во Природонаучниот музеј ќе се одржи завршна конференција. Организатор е Милиеуконтакт Македонија и партнерите Здружение на агроекономисти и Јавното претпријатие за стопанисување со пасишта. Целта на овој проект е да помогне да се заштитат природните ресурси и да се подобри квалитетот на животот на локалното население. Прoeктот e финансиран од Европската Унија, а се спроведува од страна на Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП) во соработка со Министерството за животна средина и просторно планирање

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *