Истолната граница на еврејското маало Ул,,Маршал Тито”